Thứ Bảy, 17/04/2021 02:28 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
Lãnh đạo Nhà xuất bản tham gia công tác tập huấn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

 

Sáng ngày 06/4/2021 tại Hội trường Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tổ chức Hội nghị tập huấn định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Trần Chí Đạt – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tham gia và trực tiếp trình bày nội dung của Định mức, đồng thời hướng dẫn cách thực hiện việc tính định mức tới các đại biểu tham dự tập huấn.

Ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập NXB trình bày và hướng dẫn thực hiện Định mức 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, ngành Thông tin Truyền thông cũng đã có bước phát triển nhanh chóng, trong đó lĩnh vực xuất bản cũng đang có sự phát triển hết sức sâu, rộng. Đặc biệt, sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, hoạt động xuất bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ những người làm công tác xuất bản ngày càng lớn mạnh, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị ngày càng cao, thích ứng tốt hơn với thị trường, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Toàn ngành Xuất bản đã phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, ổn định hệ thống tổ chức, có bước phát triển mới về năng lực hoạt động, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường, từng bước đáp ứng nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khẳng định vị thế là một lĩnh vực tư tưởng- văn hóa quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, khắc phục kịp thời một số hạn chế trong hoạt động thực tiễn của ngành xuất bản.

Tuy nhiên, công tác quản lý và thực hiện hoạt động xuất bản thời gian qua còn có một số vấn đề bất cập, đặc biệt là việc áp dụng đơn giá, định mức trong các khâu từ tổ chức biên tập bản thảo đến khâu in và gia công hoàn thiện sản phẩm. Hoạt động xuất bản là hoạt động đặc thù, có những khâu đòi hỏi phải đầu tư công sức, chất xám rất cao như khâu biên tập, thiết kế; cũng có những công đoạn đòi hỏi việc tính toán đơn giá định mức rất phức tạp như khâu in và gia công sản phẩm và đặc biệt là xuất bản điện tử. Trong thời gian qua, do chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động này nên cơ quan quản lý xuất bản và các đơn vị tham gia hoạt động xuất bản thường bị động, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch hoạt động.

Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công thì giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Vì vậy, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của hoạt động xuất bản là rất cần thiết. 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, NXB Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì triển khai xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động xuất bản. Định mức được nghiên cứu xây dựng trong 02 năm, từ Quý 3/2018, và được lấy ý kiến góp ý rộng rãi trực tiếp từ các Sở Thông tin và Truyền thông, các nhà xuất bản và một số cơ quan chủ quản của các nhà xuất bản, cũng như ý kiến góp ý của một số cơ quan liên quan qua Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Định mức bao gồm 05 chương, quy định các mức hao phí trực tiếp trong hoạt động xuất bản: hao phí trực tiếp của nhà xuất bản trong công tác tổ chức, khai thác bản thảo; hao phí trong công tác biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản; hao phí trong thiết kế, chế bản; hao phí trong công tác làm sách điện tử; hao phí trực tiếp của công tác in, đóng gói xuất bản phẩm để phát hành. Định mức này chưa bao gồm hao phí của tác giả trong sáng tác đối với tác phẩm được xuất bản.

Ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập NXB cùng Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TT&TT) giải đáp, hướng dẫn về định mức

Tại buổi tập huấn, Ông Trần Chí Đạt – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản đã trình bày khái quát toàn bộ nội dung của Định mức và hướng dẫn các đơn vị trong ngành Xuất bản cách tính các định mức hao phí (nhân công, vật liệu, ca máy) theo định mức kinh tế - Kỹ thuật đã được ban hành; đồng thời tham gia giải đáp các câu hỏi mà các đại biểu đặt ra liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật này.

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản được ban hành và áp dụng sẽ góp phần đảm bảo cho Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành đầy đủ các định mức kinh tế kỹ thuật của Ngành do Nhà nước giao. Đối với công tác quản trị nội bộ ngành, định mức này rất cần thiết để phục vụ việc xây dựng kế hoạch cho hoạt động xuất bản được chủ động hơn và thuận lợi hơn; đồng thời là căn cứ để quản trị nội bộ trong hoạt động quản lý kinh tế, kỹ thuật của các đơn vị tham gia hoạt động xuất bản. Đây cũng là công cụ để xem xét, thẩm định, phê duyệt dự toán của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản./.