Thứ Năm, 25/04/2019 15:41 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Đại học - Cao đẳng
  • Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân tán
    Khổ sách: 16 x 24
    Số trang: 340
    Năm xuất bản: 2010
    Giá bán: 55.000 VND

Giáo trình không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý thuyết mà còn trình bày một số kỹ năng cần thiết để thiết kế và cài đặt các hệ cơ sở dữ liệu cụ thể. Nội dung giáo trình gồm 06 chương:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán. Giới thiệu những khái niệm cơ bản về xử lý truy vấn, mục đích của việc xử lý truy vấn và giới thiệu chức năng các tầng của quá trình xử lý truy vấn. Công cụ để xử lý truy vấn là các phép tính quan hệ và đại số quan hệ. Trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, việc phân mảnh dữ liệu và cấp phát dữ liệu có vai trò quan trọng cho việc xử lý truy vấn dữ liệu, làm tăng tính cục bộ tham chiếu, tăng khả năng thực hiện truy vấn đồng thời song song trên nhiều vị trí.

Chương 2: Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Trình bày những vấn đề cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. Nhấn mạnh đặc biệt đến các vấn đề phân mảnh và cấp phát dữ liệu trên các node của mạng máy tính.

Chương 3: Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán. Giới thiệu những khái niệm cơ bản về xử lý truy vấn, mục đích của việc xử lý truy vấn và giới thiệu chức năng các tầng của quá trình xử lý truy vấn. Công cụ để xử lý truy vấn là các phép tính quan hệ và đại số quan hệ. Trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, việc phân mảnh dữ liệu và cấp phát dữ liệu có vai trò quan trọng cho việc xử lý truy vấn dữ liệu, làm tăng tính cục bộ tham chiếu, tăng khả năng thực hiện truy vấn đồng thời song song trên nhiều vị trí.

Chương 4: Quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán. Trình bày các khái niệm cơ bản về giao dịch, các tính chất của một giao dịch, các loại giao dịch và các kỹ thuật điều khiển đồng thời phân tán, điều khiển đồng thời bằng khóa chốt và bằng nhãn thời gian. Nội dung của chương cũng giới thiệu các thuật toán điều khiển đồng thời có các tính chất biệt lập và nhất quán của các giao dịch. Cơ chế điều khiển đồng thời phân tán của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán đảm bảo tính nhất quán của các hệ cơ sở dữ liệu được duy trì.

Chương 5: Các hệ cơ sở dữ liệu song song. Giới thiệu về những khái niệm cơ bản của các hệ cơ sở dữ liệu song song. Mạng máy tính có khả năng thực hiện các ứng dụng và quản lý cơ sở dữ liệu, nền tảng cơ bản cho các nguyên lý quản lý dữ liệu phân tán.

Chương 6: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng phân tán. Giới thiệu các khái niệm cơ bản về đối tượng và mô hình dữ liệu phân tán đối tượng, các phương pháp thiết kế phân tán đối tượng. Các kỹ thuật phân mảnh và cấp phát dữ liệu đối tượng phân tán. Giới thiệu các phương pháp quản lý đối tượng, quản lý giao dịch đối tượng và xử lý vấn tin đối tượng.

Sau mỗi chương đều có phần câu hỏi và bài tập để bạn đọc củng cố lại kiến thức của mình.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân tán
Ý kiến của bạn