Chủ Nhật, 17/10/2021 23:49 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Giáo trình, tài liệu học tập
 • Phòng, chống "Tự diễn biến", " Tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ hiện nay
  Tác giả: TS. Trương Minh Tuấn
  Khổ sách:
  Số trang:
  Năm xuất bản:
  Giá bán: 45.000 VND

 

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhận thức rõ nguy cơ và tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã cảnh báo: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp” và yêu cầu cần phải: “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định: “Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nghiên cứu làm rõ vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, đề xuất các giải pháp phòng, chống hiệu quả có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong nội bộ Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, mà còn góp phần vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân ta với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay" do TS Trương Minh Tuấn  chủ biên, được biên soạn từ nội dung kết quả nghiên cứu của đề tài KHBĐ 2012-01 “Tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay - Thực trạng và giải pháp khắc phục”. Cuốn sách được xuất bản năm 2014, nay được tái bản, có bổ sung, chỉnh sửa theo tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

 

 

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Phòng, chống "Tự diễn biến", " Tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ hiện nay
Ý kiến của bạn